! קי'צברק סכלא הלילצ ךירדמ לש רתאל םיאבה םיכורב

!?םיפע םתאש םעפ םתמלח
ףרש רומ תכרדהב תישפוח הלילצ סרוק

!םישירכ הברה.ימורדה יראפסה לש תונומתהמ ונהת
!בהדב םעפהו.בוש הז תא השע םשגה שיא
ןריט ירצימב יתמליצש םינשיטפ לש הקהלה תא תוארל ןתינ ןאכ
...ןריט ירציממ תונומת דוע
ץאוס ץרפמו דמחומ סאר ,ןריט ירצימל הלילצ יראפס
םימה ינפ לע יתמליצש יראפס ותואמ תונומת
!תונומת שיו (...תופורט תוינואל תורבק תיב) לאבוג ירציימב ונרקיב
יניסב םיגומלאה יאל תממהמה הגלפההמ תונומתה ןאכ

white tip oceanic shark

israeli diving instructor Alex

2 + 1 בכוכ יסרוקל המשרה הלחה
email יל וחלש
0547-613737

דחא בכוכ סרוק
םיבכוכ ינש ללוצ סרוק
תורכה תלילצ
!רשק תריציל י\צחל
הלילצה םורופ 
 
school of glassfish

! םילייחלו םיטנדוטסל דחוימ ריחמב בלושמ םינש + דחא בכוכ הלילצ סרוק

דחא בכוכ ללוצ
םימי 5 סרוקה ךרואdiving
12 ליגמ תושעל רשפאdiving
םימל תחתמ לולצל ודמלת סרוקבdiving
רטמ 20 לש יברמ קמועל דע לולצל וכמסות סרוקה ףוסבdiving
תוחפל םיבכוכ ינש לעב גוז ןב יווילב

open water diving course PADI
םיבכוכ ינש ללוצ סרוק
םימוי סרוקה ךשמdiving
15 ליגמ תושעל רשפאdiving
-םיב הלילצ תעב תוינויחה תומדקתמ תויונמוימ ולבקתdiving
הליל תלילצ,טוונו תואצמתה ןוגכ
קמוע תלילצ,הקוצמב ללוצל ארזע
רטמ 30 לש יברמ קמועל דע לולצל ךמסומ ינש בכוכdiving
הליל תלילצ עצבל ןכו

PADI advanced open water scuba diver
introdactory dive תורכה תלילצ
!דבלב תחא העש םכל ונפת זא הלילצ הז המ םועטל קר םיצור םתא םא diving
םימל םכתא חקאו הלילצ דויצ םכילע שיבלא ינא העש עבר לש רבסה רחאל diving
ימימ תתה םלועהמ תונהלו ביבסמ לכתסהל קר - םולכ תושעל םיכירצ אל םתא diving
דחא לע דחא תועצבתמ דימת תורכה תולילצdiving
תיסורב רתאה
תילגנאב רתאה תיניסב רתא הלילצה םורופ
תונומת
רשק רוצ
© Copyright 2002 - 2006, Alex Kravchik (AlexUnder.net)
PADI

תיבה רתא
תיסורב רתא
! תישפוח הלילצ
1 יתמליצש תונומת
2 יתמליצש תונומת
3 יתמליצש תונומת
4 יתמליצש תונומת
5 יתמליצש תונומת
6 יתמליצש תונומת
7 יתמליצש תונומת

group of divers on dinghy open water diver diver near a coral reef a huge red sea grouper introdactory dive briefing